A Dombóvári Közösségi Központ (DOKK)

Dombóvár, Kossuth u.69 szám alatti

Ingatlanának Használatára

vonatkozó

HÁZIREND

A Dombóvári Közösségi Központ (továbbiakban: DOKK) elsősorban szellemi és erkölcsi értékeket hordozó közösségek központja kíván lenni. A házirend a DOKK szellemi és erkölcsi céljainak megvalósulása, az itt tevékenykedő közösségek személyiségi jogainak és a tulajdonában álló vagyonnak a megvédése érdekében foglalja össze a Dombóvár, Kossuth u.69. szám alatti ingatlanában tartott rendezvények, résztvevői által betartandó fontosabb viselkedési szabályokat az alábbi pontokba soroltan:

  1. A Dokkon belül gépjárművel és gyalogosan történő közlekedés főbb szabályai
  2. Az épületében való viselkedés alapvető szabályai

A DOKKON belül gépjárművel és gyalogosan történő közlekedés főbb szabályai

1.1. A Dokkba – a kapu nyitva tartásától függően – a Kossuth utca felől nyíló kapun keresztül lehet gépjárművel behajtani. A behajtást és a parkolást a rendezvények szervezői segítik, irányítják. Amennyiben a parkolóhelyek megteltek az érkezők a Dokkon  kívűli parkolási lehetőségeket tudják igénybe venni, a KRESZ és a helyi önkormányzat parkolásra vonatkozó szabályainak a betartásával, a környező lakók és a munkahelyen dolgozók akadályoztatása nélkül. Dombóváron a parkolás jelenleg ingyenes. A belváros parkolóhellyel jól ellátott.

1.2. A Dokkon belül gépjárművel csak parkolás céljából lehet közlekedni, a sebesség megválasztása során azonban figyelembe kell venni a gépjárművek  és a gyalogosok forgalmát. A KRESZ szabályok megtartása a Dokkon belül is kötelező.

1.3. A gépjárműveket lezárva kell a parkolóhelyükön hagyni, lehetőleg úgy, hogy az utastérben értéket ne hagyjon senki, mivel a Dokkon belül – és természetesen azon kívül -történő parkolás ideje alatt a Dokk sem a gépjárművek őrzését nem vállalja, sem az azokban harmadik személyek által okozott rongálási és lopási károkért felelősséget nem vállal.

1.4. A rendezvények befejezése utáni két órán belül a parkoló gépjárművel a Dokk területét el kell hagyni. Amennyiben ez nem történne meg, a gépjárművet a tulajdonosa költségén a Dokk üzemeltetője jogosult elszállítatni. Ez alól a szabály alól kivételt képez azoknak a gépjárműve akik a Dokkon belüli parkolásra engedéllyel rendelkeznek.

1.5. A gyalogos közlekedéshez az arra rendelkezésre álló járdákat kell igénybe venni. A Dokk növényzetének és műtárgyainak a védelme mindenkinek a személyes felelőssége, az ezekben okozott károkért a károkozót a Ptk. szerinti kártérítési felelősség terheli. A kiskorú gyermekek közlekedéséért, magatartásáért nagykorú hozzátartozója tartozik helyt állni.

1.6. Tilos a Dokk egész területére (amelyben benne foglaltatik az udvari rész is), még gépjárműben tárolva is – többek között – petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, szúró- vagy vágóeszközt, üveget, botot, követ és egyéb a testi épséget veszélyeztető, valamint a 175/2003. (X. 28.) Kormány rendelet mellékletében felsorolt a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket bevinni.

1.7. Tilos a Dokk egész területére szeszes italt, kábítószert bevinni és az ittas vagy bódult állapotban lévő, kulturált megjelenéstől szélsőségesen eltérő és az erkölcsi-, szellemi értékeket, meggyőződést sértő ruházatú személyeket beengedni.

1.8. Tilos a Dokk egész területén szemetelni, különböző tárgyakat eldobni, hajigálni. A szemetet az erre rendszeresített tároló edényekbe kell elhelyezni.

1.9. Tilos továbbá a demokratikus renddel és a bibliai értékekkel összeférhetetlen, jogszabályba ütköző táblák, feliratok, zászlók, jelvények, kitűzők, szórólapok és egyéb eszközök behozatala a Dokk egész területétére.

1.10. Azokat a tárgyakat, amelyeket a Dokk területére tilos behozni a rendezők jogosultak elvenni.

 

2. Az épületben és azok helyiségeiben való viselkedés alapvető szabályai

2.1. A rendezvények megtartására a rendezvényteremben vagy a kisebb speciális célt szolgáló külön termekben kerül sor. A Dokkba történő belépéskor az érkezőket a rendezvény szervezőjének kérésére ellenőrzésnek vethetik alá. A rendezők jogosultak – nemenként külön-külön – a ruházat és a táskák tüzetes átvizsgálására és a tiltott tárgyak bevitelének a megakadályozása érdekében azok elvételére.

2.2. A rendezvényeken az adott program erkölcsi értékeinek megfelelő ruházatban lehet megjelenni. Az ettől eltérő ruhát a rendezők jogosultak felszólítani az alkalomhoz illő, tiszta ruha felvételére és egyben arra is, hogy a felszólítás eredménytelensége esetén a Dokk területét hagyják el.

2.3. A Dokk egész területén egyetlen dohányzásra kijelölt hely van az udvari nagykapunál, melyet jól látható tábla jelez. Ettől eltérő helyen dohányozni tilos, ezért dohányterméket az épületébe használni tilos. A rendezők a dohánytermék és a tűzgyújtásra alkalmas tárgyak elvételére jogosultak.

2.4. A rendezők az általuk elvett tiltott tárgyakat megőrzik és  – amennyiben azok birtoklása bűncselekményt nem valósít meg – a rendezvényről távozó tulajdonosa részére visszaadják.

2.5. A Dokk berendezési tárgyaira, eszközeire, mindenki köteles vigyázni. Tilos azokat rongálni és szemetelni. A szemetet az arra a célra rendszeresített tárolókban kell elhelyezni. A berendezési tárgyakban történő károkozás esetén a károkozót – kiskorú esetén a nagykorú hozzátartozóját – a Ptk. szerinti kártérítési felelősség terheli.

2.6. A rendezvényeken, programokon résztvevők személyes tárgyaiknak az elhelyezéséről maguk kötelesek gondoskodni. Az Dokk nem vállal felelősséget azok eltulajdonítása, elveszése illetve azokban harmadik személy által történő károkozás esetén. A nagyobb csomagokat, valamint üvegből készült illetve egyéb törékeny tárgyakat tilos a Dokk rendezvények tartására szolgáló részébe bevinni, azokat az előtérben működő recepción vagy a  ruhatárban kell elhelyezni.

2.7. A Dokk egész területén történő kommunikáció, közlekedés, mozgás, és bármilyen tevékenység az erkölcsi normáknak megfelelően, a kölcsönös tisztelet, udvariasság, megbecsülés, előzékenység szem előtt tartásával történjen, ennek érdekében tartózkodni kell a durva, trágár beszédtől és a mások személyét, a közösség egészét sértő magatartástól.

2.8 A Dokk egész területén tilos bármely írásos anyag, szórólap vagy egyéb adathordozó kihelyezése, terjesztése

2.9. A 2.7. és a 2.8. pontban írtak megsértése esetén a rendezők jogosultak a figyelmeztetésre és annak eredménytelensége esetén arra is, hogy a rendbontóan viselkedő személyt a Dokk területéről eltávolítsák, az általa terjesztett anyagokat elvegyék.

2.10. A Dokk területén nyilvános kereskedelmi tevékenységet folytatni kizárólag az üzemeltetést végző IsoteQ Magyarország Kft. engedélyével lehet.

2.11. A programok, rendezvények ideje alatt az elárusító helyek zárva tartanak

2.12. A kiskorú gyermekek rendezvények alatti elhelyezéséről a szülők, nagykorú hozzátartozóik kötelesek gondoskodni. Amennyiben nem a Dokk által biztosított gyermekvigyázót veszik igénybe, úgy a gyermeküket a rendezvényen maguk mellett kell elhelyezniük, vagy felügyeletükről a rendezvény alatt nekik kell gondoskodniuk úgy, hogy a gyermekük a rendezvény rendjét ne zavarja. Ennek megsértése esetén a rendezők a zavaróan viselkedő gyermek szüleit felszólíthatják a zavarás megszüntetésére, ismételt esetben pedig a Dokk elhagyására.

2.13. A csecsemő egészségének a védelme érdekében nem engedélyezett négy hetesnél kisebb korú gyermek rendezvényre hozatala, függetlenül attól, hogy szülői felügyelet mellett vagy gyermekvigyázóba helyeznék el őt a szülei.

2.14. A rendezvények teljes időtartama alatt a résztvevőknek a mobil telefonjukat, számítógépüket kikapcsolt állapotban kell tartani. A rendezvényekre kazettás magnót, diktafont, videomagnót tilos bevinni. Tilos a rendezvényről illetve a Dokkról és annak bármely részéről hang- és képfelvételt készíteni, azt felhasználni, közvetíteni.

2.15. A Dokk területére történő belépéssel a rendezvényeken résztvevők tudomásul veszik, hogy róluk a Dokk rendezői illetve az erre általa meghatalmazott szervezet, fényképet, hangfelvételt, illetve filmfelvételt készíthet, amely külön beleegyezése nélkül írott, vagy elektronikus médiumokban nyilvánosságra hozható, akár kereskedelmi céllal is.

2.16. A rendezvények ideje alatt a pince épületében gyermekvigyázó működik. A rendezvényre érkezők – amennyiben ezt a szolgáltatást igénylik – gyermekeiket a gyermekvigyázó kollégák által meghatározott rendben kötelesek a szervezők képviselői számára átadni és elvitelükről gondoskodni. Beteg, fertőző, a többi gyermek testi épségét állapotával vagy viselkedésével veszélyeztető gyermeket a gyermekvigyázóba tilos beadni.

2.17. A Dokkba történő belépéssel szerződéses jogviszony létesül az érkezők és Dokk üzemeltetője között, ebből következően a házirend betartása illetve betartatása kötelező.

2.18. A rendezvényekre érkező résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a házirendben foglaltakat figyelmeztetés ellenére megszegik a rendezőség jogosult a Dokk területéről történő távozásuk érdekében eljárni.

Dombóvár, 2013. október 05.

A Dokk vezetősége